Επισκέπτες

Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Δράσεις Έργου

print PDF
Δράση 1: Διοίκηση & παρακολούθηση έργου
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., συντονιστής δικαιούχος του έργου, είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική διοίκηση του έργου, μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας με το εταιρικό σχήμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εξωτερική ομάδα παρακολούθησής του. Η διοίκηση του έργου περιλαμβάνει:
 • Τον καθορισμό των ομάδων εργασίας των δικαιούχων
 • Την υπογραφή των συμβάσεων με τους συμπράττοντες δικαιούχους και τους συγχρηματοδότες του έργου
 • Τη σύσταση και λειτουργία δύο επιτροπών (τεχνικο-οργανωτικής και δημοσιοποίησης)
 • Τον καθορισμό και την εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης του έργου
 • Τη σύνταξη και αποστολή των εκθέσεων προόδου
Δράση 2: Λειτουργία μονάδας διαχείρισης εδάφους
Η μονάδα λειτουργεί στο τμήμα περιβάλλοντος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και είναι υπεύθυνη για την επιλογή των απαιτούμενων παραμέτρων για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη μιας βάσης δεδομένων για το σύνολο της λεκάνης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης στη λεκάνη του Ανθεμούντα και οι σχετικές πληροφορίες απεικονίζονται σε ψηφιακούς θεματικούς χάρτες. Πιο συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) ως εργαλείο για:
 1. την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων,
 2. την υποστήριξη, επίβλεψη και αξιολόγηση των μοντέλων αποτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν το έδαφος, τον υπολογισμό και επεξεργασία των παραμέτρων τους
 3. την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τα μέτρα, τις «καλές πρακτικές» και τις προτεινόμενες πολιτικές, και για την υποστήριξη δημιουργίας ενός σχεδίου δράσης για το έδαφος και
 4. το σχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης των παραγόντων υποβάθμισης του εδάφους.
Η ΜΟΝΑΔΑ λειτουργεί παρέχοντας, αλλά και παραλαμβάνοντας δεδομένα, δείκτες, παραμέτρους και μοντέλα που παράγονται στη διάρκεια του έργου, ώστε να εμπλουτίζει διαρκώς την "γνωσιακή βάση" για το έδαφος.Δράση 3: Εκτίμηση κινδύνου διάβρωσης στις ορεινές περιοχές
Η δράση αναπτύσσεται στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της λεκάνης του Ανθεμούντα και περιλαμβάνει:
 • Την εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων (ΓΣΠ) όλων των απαραίτητων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μοντέλα «αποτίμησης» της διάβρωσης λόγω επιφανειακής απορροής.
 • Την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου για την περιοχή μελέτης.
 • Τη σύνταξη Έκθεσης και την παραγωγή ψηφιακών θεματικών χαρτών «αποτίμησης κινδύνου» διάβρωσης (risk assessment) στην περιοχή.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση των δράσεων 3, 4 και 5 είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.Δράση 4: Ανάπτυξη Εργαλείου λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό των ζωνών προτεραιότητας δράσης και την επιλογή μέτρων κατά της υποβάθμισης του εδάφους
Η δράση αναπτύσσεται στην ίδια περιοχή και περιλαμβάνει:
 • Τον προσδιορισμό των ζωνών προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της διάβρωσης (αποτέλεσμα της δράσης 3)
 • Την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης του εδάφους σ’ αυτές
 • Τον συνυπολογισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων της περιοχής
 • Την εισαγωγή με κατάλληλο τρόπο των πληροφοριών στο ΓΣΠ
 • Την ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης της λήψης αποφάσεων για τον περιορισμό της υδατοδιάβρωσης
 • Τη δημιουργία ενός Οδηγού αντιμετώπισης της υδατοδιάβρωσης
Δράση 5: Σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων στις ζώνες υψηλής προτεραιότητας
Επιλογή μιας «στοχευμένης» ζώνης προτεραιότητας (πιλοτικής περιοχής), όπως αυτές καθορίστηκαν από την προηγούμενη δράση, για συγκεκριμένη μελέτη του φαινομένου (case study) της διάβρωσης και σχεδιασμός εξειδικευμένων μέτρων και «καλών πρακτικών» για την αντιμετώπισή της.
Παραδοτέα
Δράση 6: Εκτίμηση υποβάθμισης εδάφους από τη διάβρωση σε μια πιλοτική αγροτική περιοχή
Σκοπός της δράσης είναι η αξιολόγηση του κινδύνου της διάβρωσης του εδάφους σε 5.500ha (εκτάρια) της αγροτικής περιοχής του Δ. Βασιλικών, στη λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα.

Η εφαρμογή της δράσης περιλαμβάνει:
 1. εργασίες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις για παραγωγή ψηφιακού χάρτη τυπολογικών μονάδων εδάφους,
 2. εμπλουτισμό της γνωσιακής Βάσης με δεδομένα από τις εργασίες πεδίου και άλλες πηγές,
 3. συνδυασμό και ανάλυση δεδομένων,
 4. διερεύνηση μοντέλων, λειτουργικότητα και εφαρμογή στην περίπτωσή μας και αξιολόγησή τους,
 5. υπολογισμό των παραγόντων που τροφοδοτούν τα μοντέλα στο ΓΣΠ και
 6. τροφοδοσία των μοντέλων και αξιολόγηση του κινδύνου της εδαφικής διάβρωσης.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση των δράσεων 6 και 7 είναι το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ.Δράση 7: Επισκόπηση απομείωσης οργανικής ύλης σε μια πιλοτική αγροτική περιοχή
Η εδαφική οργανική ύλη αποτελείται από μια ποικιλία συστατικών σε διάφορες αναλογίες και διάφορα ενδιάμεσα στάδια όπως:
 1. ανεπεξέργαστα φυτικά κατάλοιπα και μικροοργανισμούς,
 2. ενεργό οργανικό κλάσμα και
 3. ανθεκτική ή σταθερή οργανική ύλη, η αναφερόμενη ως χούμος.
Απομάκρυνση ή καύση των υπολειμμάτων της προδιαθέτει το έδαφος σε έντονη υποβάθμιση και μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για εμφάνιση διάβρωσης. Η οργανική ύλη στο έδαφος, λειτουργεί ως αποθήκη θρεπτικών στοιχείων, ως μέσον διατήρησης της υγρασίας και ως συντελεστής βελτίωσης της δομής του, τη διατήρηση της άροσης και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης. Η μείωση της οργανικής ύλης εξετάζεται στην ίδια πιλοτική αγροτική περιοχή. Η γνωσιακή βάση δεδομένων και το ΓΣΠ στην τρέχουσα δράση αναμένεται να συνεισφέρουν στις γεωργικές πρακτικές και αγροτικές πολιτικές.Δράση 8: Ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους
Τα αποτελέσματα των δράσεων 3-9 δεν μπορούν να έχουν ευρεία κοινωνική αποδοχή δίχως την διαρκή ενημέρωση και συμμετοχή των τοπικών παραγωγών (αγρότες, κτηνοτρόφοι) και του επιστημονικού δυναμικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητές τους (γεωπόνοι, αγρονόμοι κλπ.). Η παρούσα δράση στοχεύει ακριβώς στη συμμετοχή τους ήδη από τα αρχικά στάδια (δειγματοληψίες εδαφών, συλλογή κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων) και την εις βάθος διαρκή τους εκπαίδευση ως προς τα προτεινόμενα μέτρα και «καλές πρακτικές».
Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη ενός προγράμματος «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», προσανατολισμένης προς τα ζητήματα αυτά, των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ενώ συμμετέχει και το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ
Παραδοτέα
Δράση 9: Εκτίμηση κινδύνου αλάτωσης εδάφους στην πιλοτική αγροτική περιοχή
Η γενικότερη επίδραση της αλάτωσης του εδάφους στη βλάστηση είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξής της εξαιτίας των αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια για απορρόφηση του νερού, της τοξικότητας στοιχείων και των ανισορροπιών της θρεπτικότητας. Η Ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική για το έδαφος δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλάτωσης του εδάφους. Η παρούσα δράση έχει ως αντικείμενο μελέτης την εκτίμηση του επιπέδου αλάτωσης στην πιλοτική αγροτική περιοχή του Δ. Βασιλικών. Η γνωσιακή βάση δεδομένων και τα δεδομένα του ΓΣΠ από την τρέχουσα δράση, θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και της αγροτικής πολιτικής με τον ίδιο τρόπο όπως οι Δράσεις 6 και 7. Υπεύθυνος δικαιούχος της δράσης είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία ως αρμόδια αρχή έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων σε αρδευόμενες περιοχές, όπου προκύπτουν δευτερογενή προβλήματα αλάτωσης του εδάφους. Επιπλέον, η ΠΚΜ αναμένεται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της δράσης για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αλάτωσης του εδάφους και του νερού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλατούχων υδάτων στα εδάφη.Δράση 10: Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους (ΕΔΡΕ)
Η δράση αφορά στο σχεδιασμό ενός γενικού εργαλείου διαχείρισης, βήμα προς βήμα , για συστηματική προσέγγιση των εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων που περιλαμβάνονται στις βασικές αρχές της Θεματικής Στρατηγικής Εδάφους. Το Εργαλείο Διαχείρισης βασίζεται σε αρχές που αφορούν στη διαχείριση ρυπασμένου εδάφους και σε διεθνώς χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές και πρακτικές, συνδυασμένες με τις αρχές της Θεματικής Στρατηγικής για την Προστασία του Εδάφους. Η διερεύνηση και κατανόηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Μοντέλου Γενικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Επικινδυνότητας. Επίσης, η δράση περιλαμβάνει και την ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου ενεργειών για την εφαρμογή ελέγχου ρύπανσης υπεδάφους φάσης I και φάσης ΙΙ (Environmental Site Assessment Phase I and Phase II).
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση των δράσεων 10, 11 και 12 είναι η INTERGEO Ε.Π.Ε.Δράση 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ σε συγκεκριμένη περιοχή (Περιοχή Θέρμης)
Η δράση αναπτύσσεται στην περιοχή του Δήμου Θέρμης και αποσκοπεί:
 • στην κατηγοριοποίηση της πιλοτικής περιοχής ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο ρύπανσης σε χαμηλού, μέσου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου πεδία, με «δεδομένα εισόδου» ανθρωπογενείς δραστηριότητες και διάφορα γεω-μορφολογικά, υδρολογικά κ.ά. χαρακτηριστικά.
 • στην επιλογή τεσσάρων χαρακτηριστικών ρυπασμένων «πεδίων», ένα από κάθε κατηγορία κινδύνου (χαμηλού, μέσου, υψηλού και πολύ υψηλού)
 • στην εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης/απορρύπανσης-αποκατάστασης στα σημεία αυτά
 • στη δημιουργία ενός εργαλείου διαχρονικής παρακολούθησης (monitoring) των δεικτών ρύπανσης, με αφετηρία τα σημεία αυτά
 • στην εξαγωγή συμπερασμάτων «περιβαλλοντικού κινδύνου» υπό μορφήν Έκθεσης και Θεματικών χαρτών
Περιλαμβάνει επίσης:
 • Αξιολόγηση του αποτελέσματος των δράσεων παρακολούθησης στα επιλεγέντα σημεία και σχεδιασμό μέτρων αποκατάστασης για ολόκληρη την περιοχή-στόχο
 • Εγκατάσταση υποδομών απορρύπανσης στην περιοχή
 • Αξιολόγηση επιδόσεων
 • Βελτιστοποίηση των μεθόδων, περιοδικές δειγματοληψίες και παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των ρυπαντών
Δράση 12: Βελτιστοποίηση και τελική ρύθμιση του εργαλείου διαχείρισης ρυπασμένου εδάφους
Η δράση αφορά στην οριστικοποίηση και λειτουργία του εργαλείου. Επίσης, στη βελτίωση και οριστικοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας του μοντέλου, με στόχο πάντα τη φιλικότητα προς το χρήστη. Προβλέπεται η σύγκριση των μετρημένων στο πεδίο συγκεντρώσεων των ρυπαντών προς τις αναμενόμενες. Με βάση αυτή τη σύγκριση και την εις βάθος διερεύνηση, προβλέπεται η διόρθωση όσων παραμέτρων του μοντέλου απαιτείται, και η οριστικοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας του.
Η δράση περιλαμβάνει ακόμη την εκτέλεση του Εργαλείου Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους, με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στη Δράση 11, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης Αποκατάστασης και Επίβλεψης για το σύνολό της.Δράση 13: Παρακολούθηση και εκτίμηση κινδύνου στεγανοποίησης σε μια πιλοτική περιοχή
Η (πιλοτική) περιοχή εφαρμογής της δράσης τοποθετείται στο Δήμο Θέρμης. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Θέρμης εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς αστικοποίησης εξαιτίας της γειτνίασής του με το πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η στατιστική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού και τα εν γένει χωροταξικά δεδομένα προοιωνίζονται έντονη ανάπτυξή του τα επόμενα χρόνια. Έτσι, είναι σημαντικό για τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό να επιλεγούν οι βέλτιστες σχεδιαστικές μέθοδοι με σκοπό τον περιορισμό της στεγανοποίησης του εδάφους από τη διαδικασία αστικοποίησης.
Στην παρούσα δράση, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός μοντέλου για την αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων της στεγανοποίησης του εδάφους, μέσω της εκτίμησης «δεικτών» ελέγχου για αστικά και μη περιβάλλοντα. Για παράδειγμα: του συντελεστή επιφανειακής απορροής και κατείσδυσης, της κατανομής χώρων πρασίνου και οικοδομής, της έκτασης και του είδους της φυτοκάλυψης, σε συνδυασμό με τοπικά μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση των δράσεων 13, 14 και 15 είναι ο ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.Δράση 14: Ανάπτυξη και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των εδαφών από τη στεγανοποίηση
Στην τρέχουσα δράση παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας των προτεινόμενων στη Δράση 13. Το φαινόμενο της στεγανοποίησης του εδάφους ελέγχεται για διαφορετικά σενάρια (αντικείμενα μελέτης) λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικός τύπος αστικοποίησης έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές συντελεστή απορροής. Ένα εύρος εισακτέων τιμών εφαρμόζεται στο μοντέλο που περιγράφει το σύστημα εδάφους-ύδατος σε διάφορα σενάρια αστικοποίησης. Επιπλέον, προτείνεται ότι το μοντέλο πρέπει να λάβει υπόψη του παραμέτρους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. ελάχιστη επιφάνεια πρασίνου στα αστικά κέντρα) ή από οικονομικά κριτήρια (π.χ.: κόστος αναπτυσσόμενης περιοχής) και συνεισφέρουν στο συνολικό βαθμό αστικοποίησης. Επομένως, με την πρόθεση της ελαχιστοποίησης του κινδύνου στεγανοποίησης του εδάφους, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επίδραση των διαφόρων τύπων αστικοποίησης στον συντελεστή απορροής. Τα αποτελέσματα του αντικειμένου της μελέτης υποδεικνύουν παραμέτρους χωρικού σχεδιασμού και προτείνουν τεχνικές που περιορίζουν τη στεγανοποίηση του εδάφους στην πιλοτική περιοχή.Δράση 15: Σχεδιασμός καινοτόμων λύσεων για το έλεγχο της στεγανοποίησης σε μια υπό αστικοποίηση πιλοτική περιοχή
Στην παρούσα δράση προτείνονται κριτήρια χωροταξικού σχεδιασμού και σχέδια χωροταξίας που αφορούν μελλοντικές επεκτεινόμενες περιοχές που ανήκουν στην οικιστική περιοχή της Νέας Ραιδεστού στο Δήμο Θέρμης (πιλοτική περιοχή). Σήμερα, ο οικισμός της Νέας Ραιδεστού καλύπτει μια έκταση 52ha που σχεδιάζεται να επεκταθεί σε 485ha τα επόμενα χρόνια. Μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου που περιγράφεται στη Δράση 14 προτείνονται κριτήρια αστικού σχεδιασμού. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός χρήσεων γης πρέπει να είναι συσχετισμένος με δείκτες που εκφράζουν την ποιότητα του σχεδίου (αξιολόγηση της βάσης των δεικτών όπως προσβασιμότητα, πυκνότητα κτηρίων, το επίπεδο μείξης των χρήσεων γης και την ποιότητα του δικτύου αστικής συγκοινωνίας). Ο προτεινόμενος αστικός σχεδιασμός στοχεύει στην μείωση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η στεγανοποίηση του εδάφους και στην εφαρμογή αειφορικής ανάπτυξης ανθρωπογενών εγκαταστάσεων σε μια υπό ανάπτυξη αστική περιοχή.
Οι προτεινόμενες παράμετροι σχεδιασμού επιλέγονται αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα κριτήρια αποφυγής κινδύνου στεγανοποίησης του εδάφους. Παράμετροι όπως ο σύνθετος συντελεστής απορροής είναι εξέχουσας σημασίας για τη συνολική εκτίμηση της απορροής και τελικά για την εκτίμηση του κινδύνου στεγανοποίησης του εδάφους. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός (χωροταξικός αλλά και χρήσεων γης) πρόκειται να ελαχιστοποιήσει την απορροή των υδάτων και αναμένεται να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή λύση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής. Στοχεύοντας στην εκτίμηση των παραμέτρων και της μεθοδολογικής διαδικασίας που έχει ήδη επιλεγεί σχεδιάζεται μια μικρής κλίμακας αρχιτεκτονική πιλοτική μελέτη (αφορά ένα μικρό οικοδομικό τετράγωνο και ένα σχολείο). Αναμένεται ότι η αξιολόγηση της μεθόδου αποφυγής της στεγανοποίησης του εδάφους σε πιλοτική κλίμακα παρέχει ένα δυναμικό εργαλείο που οδηγεί κατευθείαν στη γενική αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του εδάφους.Δράση 16: Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα
Ένα σχέδιο δράσης για το έδαφος στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ανθεμούντα πρόκειται να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των διαφόρων δράσεων. Στην ανάπτυξη του σχεδίου αυτού θα ενσωματωθούν οι απόψεις και προτάσεις των κοινωνικών εταίρων της περιοχής, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί. Το σχέδιο δράσης αναμένεται να περιλαμβάνει ενέργειες σε θέματα με εύρος από τη διαχείριση εδάφους στις αγροτικές καλλιέργειες, στο χωρικό σχεδιασμό, τη σχέση εδάφους - βιοποικιλότητας, τη ρύπανση εδαφών και το ρόλο των εδαφών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Όλες αυτές οι ενέργειες πρόκειται να συμβάλουν στην αειφορική χρήση και προστασία του εδάφους.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.Δράση 17: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους
Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 1. επεξεργασία και έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού,
 2. οργάνωση σεμιναρίων και
 3. οργάνωση διαλέξεων.
Δύο εκπαιδευτικά πακέτα πρόκειται να παραχθούν βασισμένα στα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων. Το υλικό θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και των διαλέξεων. Το πρώτο αφορά στους αγρότες και το δεύτερο αφορά στους διαχειριστές εδάφους γενικότερα. Επιπλέον, πρόκειται να οργανωθούν δύο σεμινάρια στοχεύοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης εδάφους, μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Το πρώτο έχει τίτλο: «Γεωργία και διατήρηση του εδάφους» και αφορά τους αγρότες και τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών και το δεύτερο, με τίτλο: «Δράσεις για την αειφορική διαχείριση του εδάφους», αφορά επιστήμονες από τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, Ινστιτούτα και πανεπιστήμια, ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων.
Τέλος, πρόκειται να οργανωθούν δύο διαλέξεις από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., το Τεχνικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών τους (π.χ . μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι) σε θέματα διαχείρισης εδάφους. Ο τίτλος των διαλέξεων αναμένεται να είναι: «Οδηγία Πλαίσιο για το Έδαφος - Προϋποθέσεις και Εφαρμογή».
Υπεύθυνοι δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και το ΙΕΒ-ΕΘΙΑΓΕ.
Παραδοτέα
Δράση 18: Ταυτότητα έργου
Η ταυτότητα του έργου περιλαμβάνει: το λογότυπο (λογότυπο του LIFE και το ιδιαίτερο «σήμα» του έργου), το «σύνθημά» του (που συμπυκνώνει τους στόχους του) καθώς και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Η ταυτότητα χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα και δράσεις δημοσιοποίησης.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.Δράση 19: Δημοσιοποίηση έργου: Έντυπα και πινακίδες
Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή υλικού ενημέρωσης, φυλλάδιο και αφίσα έργου, που δίνουν γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενό του και την τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για το έργο στην περιοχή εφαρμογής του. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτενούς κατάλογου διευθύνσεων, που θα ανανεώνεται τακτικά, με σκοπό την καταγραφή και αξιοποίηση των διαθέσιμων/ενδιαφερόμενων επαφών για δημοσιοποίησή του. Τέλος, περιλαμβάνει την παραγωγή της εκλαϊκευμένης έκθεσης του έργου (Leyman’s report) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για το Σχέδιο Επικοινωνίας μετά το πέρας του έργου . Τέλος, περιλαμβάνει την αποστολή δελτίων τύπου, πριν και μετά την οργάνωση των εκδηλώσεων (σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδριο), στα τοπικά και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζοντας το έργο και ανακοινώνοντας τις εκδηλώσεις του.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.Δράση 20: Ιστοσελίδα έργου
Η ιστοσελίδα δίνει μια πλήρη παρουσίαση του έργου, την πρόοδο των επιμέρους δράσεων και τα παραδοτέα τους, τις εκδηλώσεις του έργου, χρήσιμες συνδέσεις, δυναμικούς χάρτες κλπ.
Βασική γλώσσα ανάπτυξής της είναι τα ελληνικά, υπάρχει, όμως, και η περιληπτική αγγλική της έκδοση.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.Δράση 21: Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδόσεις
Η κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του έργου, ιδιαίτερα μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων, πρόκειται να υποστηριχθεί μέσω της παρουσίασης των φάσεων και των αποτελεσμάτων του σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια και ομάδες εργασίας από το εταιρικό σχήμα του έργου. Επιπλέον, η δράση περιλαμβάνει δημοσίευση άρθρων στον τοπικό και εθνικό τύπο και σε επιστημονικές, περιφερειακές και τοπικές εκδόσεις.
Παραδοτέα
Δράση 22: Θεματικοί οδηγοί για την προστασία του εδάφους από κινδύνους που το απειλούν
Η δράση προβλέπει την ανάπτυξη τεσσάρων θεματικών οδηγών, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει: πρακτικές αναγνώρισης και αντιμετώπισης της διάβρωσης, της ρύπανσης και στεγανοποίησης του εδάφους, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του στις εκτάσεις που αποδίδονται στη γεωργία.
Προβλέπει, ακόμη, τη διανομή τους στους συμμετέχοντες των δημόσιων εκδηλώσεων του έργου (διαλέξεις και συνέδριο) καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο και τη διάθεσή τους μέσω της ιστοσελίδας σε μορφή pdf.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.Δράση 23: Ημερίδα λήξης του έργου
Διοργάνωση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, στο τέλος του χρονοδιαγράμματος του έργου (Μάιος - Ιούνιος 2012) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με παρουσίαση στο ευρύ κοινό των επιμέρους αποτελεσμάτων του έργου και της Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος.Δράση 24: Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λήξη του έργου
Προβλέπει τη δημοσιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή τους τοπικά, περιφερειακά και διεθνώς. Τα εργαλεία εφαρμογής του σχεδίου είναι:
 1. η διατήρηση των αναπτυγμένων, κατά το έργο, μηχανισμών για αποτελεσματική και έγκαιρη επικοινωνία,
 2. ο συντονισμός όλων των τύπων και επιπέδων επικοινωνίας,
 3. η ενθάρρυνση, υποστήριξη και διατήρηση των σχέσεων επικοινωνίας με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και
 4. η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Υπεύθυνος δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.