Επισκέπτες

Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Στόχοι

print PDF
 • Αειφορική διαχείριση εδάφους στη λεκάνη του Ανθεμούντα και γενικότερα στην Ελλάδα.
 • Συνεισφορά στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Έδαφος.
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης εδάφους με βάση την Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος.
 • Aνάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση Εδάφους στη λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα μέσω της αναγνώρισης και του ελέγχου των εδαφικών κινδύνων.
 • Βελτίωση δεξιοτήτων των φορέων και επιστημόνων για τη διαχείριση του εδάφους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και γενικά στην Ελλάδα.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών αρχών και φορέων στη διαχείριση του εδάφους και ευαισθητοποίηση του κοινού στη λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα σχετικά με τους κινδύνους και τις αξίες του εδάφους.
 • Αντιμετώπιση της διάβρωσης σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
 • Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους σε αγροτικές περιοχές (διάβρωση, αλάτωση εδαφών, απομείωση οργανικής ύλης).
 • Αποτροπή και έλεγχος της ρύπανσης και στεγανοποίησης του εδάφους σε περιοχές με έντονη χωροταξική ανάπτυξη. 

Ενέργειες και σχετικά μέσα:

 • Αναγνώριση και εφαρμογή των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το έδαφος στην Ελλάδα και σε επίπεδο λεκάνης απορροής.- Εκπόνηση σχεδίου δράσης διαχείρισης εδάφους για τη λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα με χρήση καινοτόμων εργαλείων και αξιοποίηση της συμμετοχής του κοινού. Ανάπτυξη και εφαρμογή συνεκτικής πολιτικής χρήσεων γης. Εφαρμογή δράσεων για την συμμετοχή του κοινού κατά την διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσεως για το Έδαφος.
 • Εφαρμογή πιλοτικών έργων και παραγωγή καινοτόμων διαχειριστικών εργαλείων για τη διαχείριση του εδάφους. Έκδοση θεματικών οδηγών για τη διαχείριση και προστασία του εδάφους (διάβρωση του εδάφους, υποβάθμιση αγροτικών περιοχών, ρύπανση περιοχής, στεγανοποίηση του εδάφους). Κεφαλαιοποίηση των μεθόδων και πρακτικών διαχείρισης του εδάφους από την εφαρμογή του έργου.
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και γενικά στην Ε.Ε.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων των παραγωγών σε τοπικό επίπεδο (Λεκάνη απορροής Ανθεμούντα) και ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εφαρμογή του έργου.

Πιλοτικό έργο για τη διάβρωση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές
Περιλαμβάνει την εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Δήμου Ανθεμούντα, την ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της υδατικής διάβρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τον καθορισμό των ζωνών προτεραιότητας δίνοντας βαρύτητα στον κίνδυνο διάβρωσης και στον σχεδιασμό μέτρων κατά της υδατικής διάβρωσης.

Πιλοτικό έργο για την υποβάθμιση του εδάφους σε αγροτικές περιοχές
Περιλαμβάνει τον καθορισμό των παραγόντων υποβάθμισης (διάβρωση, οργανική ύλη, αλατότητα) του εδάφους και την ποιοτική και ποσοτική εκτίμησή τους, την παραγωγή επικαιροποιημένων δεικτών κατάστασης εδάφους, την παραγωγή πληροφορίας χρήσεων γης και ποιότητας εδάφους για τις αγροτικές εκτάσεις μέσω της εφαρμογής της Στρατηγικής για το Έδαφος σε αγροτικές εκτάσεις με στόχο την αειφορική διαχείρισή τους.

Πιλοτικό έργο για τη ρύπανση του εδάφους
Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός εργαλείου, βήμα προς βήμα διαχείρισης ρυπασμένων πεδίων εδάφους. Αναλυτικά περιλαμβάνει την εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης, την ταυτοποίηση και καταγραφή των ρυπασμένων πεδίων και την αποκατάσταση και παρακολούθησή τους μέσω της εφαρμογής του Εργαλείου στην πιλοτική περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Πιλοτικό έργο για τη στεγανοποίηση του εδάφους
Περιλαμβάνει την συλλογή και ανάλυση των γεωυδραυλικών δεδομένων της περιοχής, τη μελέτη της επίδρασης των διάφορων βαθμών αστικοποίησης στο σταθμισμένο συντελεστή απορροής, την ανάπτυξη ενός εργαλείου εκτίμησης κινδύνου στεγανοποίησης σε αστικές περιοχές και την πρόταση μέτρων περιορισμού της και, τέλος, τη σύνταξη ενός οδηγού βέλτιστων πρακτικών για αποτροπή και αντιμετώπισή της.