Το έργο WATERinCORE (1G-MED08-515)

 

Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής.

 

 

hands

Το έργο WATERinCORE στοχεύει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διάχυση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των αρχών της Local Agenda 21 στη διαχείριση υδάτινων πόρων των Μεσογειακών λεκανών απορροής. Το έργο εστιάζει στην αναγνώριση πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης υδάτων καθώς και στην αποτύπωση της εφαρμογής της Local Agenda 21 στις Περιφέρειες που συμμετέχουν.

Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών, πρόκειται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, σε πιλοτικό επίπεδο, σε επιλεγμένες λεκάνες και υπολεκάνες απορροής σε κάθε περιοχή.

Σκοπός είναι η κινητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τοπικών δράσεων στη διαχείριση υδάτων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ανάπτυξη εργαλείων για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση δράσεων στους τομείς της βιώσιμης διαχείρισης υδάτων και της Local Agenda 21. Κατ’ επέκταση, θα αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα και οι απειλές σε επίπεδο υδατικών πόρων σε μία διατομεακή, χωρική προσέγγιση προσανατολισμένη στο διάλογο.

Περισσότερα...

fimage

Δημόσια Διαβούλευση

Υδρολογική λεκάνη Ανθεμούντα


Υδρολογική λεκάνη Κύπρου (ΥΔ8)

  • Στρατηγικό σχέδιο Διαχείρισης νερού
  • Ερωτηματολόγιο
  • Σχέδιο δράσης νερού
  • Εκδηλώσεις

Πρόγραμμα MED Διακρατικής Συνεργασίας

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος MED είναι:

Καινοτομία: Δημιουργία και ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών δικτύων και ενδυνάμωση του δυναμικού των περιφερειών στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στην καινοτομία, συμβάλλοντας άμεσα στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη των διακρατικών περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 1).

Περιβάλλον: Δράσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων, ενεργειακής αποδοτικότητας, πρόληψης κινδύνων και προστασίας του περιβάλλοντος με διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 2)

Προσβασιμότητα: Δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών με διακρατική διάσταση (Άξονας Προτεραιότητας 3).

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Ενδυνάμωση της πολυκεντρικής ανάπτυξης σε διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με διακρατικές επιπτώσεις (Άξονας Προτεραιότητας 4).

Περισσότερες πληροφορίες στο www.programmemed.eu

axes

Εταίροι

anatoliki wddtay arpa provinia diputation